GDPR


Vi bryr oss om din personliga integritet
Ditt förtroende för oss är av största vikt – därför välkomnar vi den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj och ersätter den nuvarande svenska Personuppgiftslagen.
Vi värnar om en hög nivå av skydd för personuppgifterna vi hanterar. Därför är vi transparenta med hur vi samlar in och behandlar dessa. I samband med den nya förordningen har vi även förtydligat Tvervik Consulting AB Integritetspolicy och vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss.

Integritetspolicy
Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi inom Tvervik Consulting AB bryr oss om din personliga integritet. Vi eftersträvar en öppenhet gentemot dig som registrerad och arbetar ständigt för en hög nivå av tekniskt och organisatoriskt skydd av personlig information.

Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tvervik Consulting AB. Vi är personuppgiftsansvariga då vi bestämmer ändamål och medel med behandlingen av dina personuppgifter. Det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter kring vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund eller potentiell kund:

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas uppgifterna.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.

Rätten att klaga

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Informationsskydd

Utifrån ett systematiskt riskhanteringsarbete anpassas införandet av säkerhetsåtgärder i förhållande till riskerna vilket säkerställer ett adekvat skydd. Åtgärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar säkerheten i nätverks- och informationssystem är implementerade.

Medarbetare får endast tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sitt arbete med hänsyn tagen till de speciella ändamålen.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Tvervik Consulting AB

Lillmyrsvägen 5

667 91 FORSHAGA

Tel: 0705856688

Organisationsnummer 559063-2161

Mail: svanhild@tvervik.se

Medlem i nedanstående