Tjänster


Vi hjälper dig till en säker och trygg arbetsplats

Vårt mål är att du och dina medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats. Vi erbjuder tjänster inom arbetsmiljö och riskhantering samt utbildningar som hjälper dig att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Hos oss står du som kund alltid i fokus och det är mycket viktigt för oss att du är nöjd med våra tjänster. Därför är vi noga med att bemöta våra kunder med omtänksamhet, ärlighet, värme och respekt.

Vi förebygger risker för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö

Vi har över 15 års erfarenhet av att jobba med arbetsmiljö och kan erbjuda dig skräddarsydda utbildningar och riskinventering som ger dig förutsättningar att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Du får metoder och kunskap som hjälper dig att förhindra olycksfall och psykisk eller fysisk ohälsa. Du lär dig också hur du kan minska eventuella risker som dina medarbetare kan utsättas för. Dessutom får du en handlingsplan för att kunna utföra de eventuella förändringar som behövs.

arbetsmiljö

Du som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen det övergripande arbetsmiljöansvaret för att minimera och hantera risker på arbetsplatsen. Vi hjälper dig med att bedöma vilka risker som finns för att se om något behöver åtgärdas. Vi tar också fram handlingsplaner för att skapa en säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö. 

Ordet risk uppfattas olika av olika individer. Alla typer av risker uppstår oftast på grund av mänskliga eller tekniska faktorer i kombination med hur arbetsplatsen är organiserad. När det handlar om riskbedömning i arbetsmiljön brukar man definiera det som sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå samt följderna av detta. 
 

Det kan till exempel handla om olycksrisk på grund av bristande säkerhetsutrustning i maskiner. Men det kan också handla om risk för ohälsa i form av långvarig stress, som exempelvis kan bero på en företagsledning som inte fungerar bra.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE MINSKAR RISKERNA  

För att förebygga olycksfall och ohälsa ska varje arbetsplats bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är ett skallkrav och görs enligt föreskriften Systematisk arbetsmiljö AFS 2001:0 (SAM). 

​​​​​​​Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra delar:

  1. Undersöka arbetsmiljön för att ta reda på varför ohälsa och olycksfall kan uppstå i arbetet. 
  2. Genomföra riskbedömning och prioritera vilka risker som är viktigast att åtgärda.
  3. Ta fram och genomföra åtgärder.
  4. Kontrollera de genomförda åtgärderna och se till att allt dokumenteras.

Vi stöttar dig med riskbedömning

Du som arbetsgivare har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna tillsammans med dina medarbetare. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan inte riskerna åtgärdas på en gång ska en handlingsplan med åtgärder tas fram. De åtgärder som har genomförts ska sedan kontrolleras för att du ska kunna säkerställa att de fått effekt.

 

RISKBEDÖMNING AV FYSISKA OCH PSYKOSOCIALA FÖRHÅLLANDEN

 

Både fysiska och psykosociala förhållanden ska undersökas i samband med en riskbedömning.

Bättre fysisk arbetsmiljö genom skyddsronder
Den fysiska arbetsmiljön påverkas till exempel av buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker. För att undersöka den fysiska arbetsmiljön kan du genomföra skyddsronder. Ta gärna hjälp av Prevents checklistor med färdigformulerade frågor.

Den psykosociala arbetsmiljön förbättras med hjälp av god kommunikation Den psykosociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsuppgifter. Du kan till exempel undersöka hur medarbetare upplever den psykosociala arbetsmiljön vid medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar. Ett annat bra verktyg är att genomföra medarbetarundersökningar om arbetsmiljön.

TA HÄNSYN TILL MÄNNISKAN, TEKNIKEN OCH ORGANISATIONEN VID RISKBEDÖMNING

Vid en riskbedömning är det viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan människan, tekniken och organisationen. När en olycka inträffar eller när någon blir sjuk ser man ofta individen och den mänskliga faktorn som orsak. I själva verket är de grundläggande orsakerna oftast en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Därför är det viktigt att förstå hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt.

Människan är: social, behandlar information, behöver röra på sig och återhämta sig, har ett behov av återkoppling och är anpassingsbar.

Tekniken ska vara: "egensäker" i så stor utsträckning som möjligt, vara konstruerad för den aktuella uppgiften, vara anpassad till användaren (ergonomi, skydd med mera), vara konsekvent och förutsägbar, ge återkoppling, vara tolerant mot fel och ge möjlighet till korrigering vid fel beslut.

Organisationen styrs av: externa krav i form av lagar och regler samt interna krav i form av rutner, instruktioner, checklistor och riktlinjer. 

Utbildning i arbetsmiljöfrågor

Du som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen det övergripande arbetsmiljöansvaret. Det betyder att du ska se till att dina arbetstagare inte utsätts för ohälsa och risker på jobbet. Vi erbjuder utbildningar inom Bättre Arbetsmiljö Miljö (BAM) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om att hantera arbetsmiljöfrågor.

Våra utbildningar är skräddarsydda utifrån dig som kund och vi genomför dem i din hemmamiljö. Det gör att vi sparar både tid och pengar jämfört med att låta personalen gå på allmänna öppna utbildningar.

Vi kan även erbjuda dig som arbetsgivare en tvådagarsutbildning i Bättre Arbetsmiljö Miljö (BAM) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) samt en endagsutbildning i Byggarbetsmiljösamordnare för planering och utförande (BAS-P/BAS-U).

LÄS MER OM BAM

Medlem i nedanstående