Bättre Arbetsmiljö/Systematisk  Arbetsmiljö (BAM/SAM)


2-dagars BAM/SAM utbildning

Innehållsbeskrivning 
Den här tvådagarsutbildningen vänder sig till dig som hanterar arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats och behöver en bra grund att stå på. Utbildningens syfte är att du som hanterar arbets­miljö-frågor ur arbetsgivarsynpunkt såväl som ur arbetstagar-perspektiv ska känna till vilka lagar och förordningar som gäller. Du får en god förberedelse till att kunna planera ditt fortlöpande arbetsmiljöarbete. Kursen varvas med teori och grupparbete.

Målgrupp 
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljö-ansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Övrigt 
Utbildningen består av föreläsningar, fallstudier och grupparbeten.

Kort om innehållet:

  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsmiljöansvar
  • Vilka är företagets riktlinjer och rutiner enligt
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM
  • Tillbuds- och arbetsskaderapportering
  • Arbetstagarens delaktighet i arbetsmiljöarbetet
  • Ansvar, delegering och handlingsplaner
  • Metod och checklistor
  • Riskhantering
  • Årlig uppföljning

Om BAM/SAM

BAM/SAM är den utbildning som Svenskt Näringsliv, LO och PTK har enats om. Utbildningen riktar sig till medarbetare, chefer och skyddsombud. Grunden för ett bra arbetsmiljöarbete är samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

För att komma igång med arbetsmiljöarbetet krävs ofta också kunskaper om metoder. Utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Utbildningen tar upp en rad specifika problem upp som kan uppstå i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det kan handla om svåra situationer, stress, kemiska hälsorisker eller riskhantering.

Medlem i nedanstående